۱۳۹۸-۰۷-۲۴
کود کامل پردیس 10-50-10 NPK

سولوپتاس پردیس

۱۳۹۸-۰۷-۲۴
کود کامل پردیس 10-50-10 NPK

کود کامل NPK 15-5-30 پردیس

۱۳۹۸-۰۷-۲۳
کود کامل پردیس 10-50-10 NPK

کود کامل پردیس NPK 12-3-43

۱۳۹۸-۰۷-۲۳
کود کامل پردیس 10-50-10 NPK

کود کامل پردیس NPK 20-20-20

تماس با ما و مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱