کود سولفات پتاسیم ادن
سولوپتاس (سولفات پتاسیم ادن)
2019-10-23
کود مایع کوپردن
کوپردن (کلات مایع مس)
2019-10-25
کود مایع کلسیدن

کلسیدن (کلات مایع کلسیم)

معرفی عمومی:

کود مایع کلسیدن ، کود کلات مایع کلسیم، تأمین کننده ازت آلی و همچنین کلسیم به شکل کلات بوده که باعث افزایش عملکرد و مقاومت گیاه به آفات و بیماری ها شده و موجب فعال سازی بسیاری از آنزیم های گیاهی می گردد. وجود اسیدهای آمینه در کود مایع کلسیدن ، موجب برتری آن نسبت به بقیه کلات های کلسیم موجود در بازار شده و می تواند همزمان مقاومت گیاهان نسبت به تنش های زیستی و غیر زیستی را افزایش داده و جهت کمبود کلسیم در گیاه ایفای نقش کند.

ایـن عنصـر نقـش مهمی در تقسـیم سـلولی، تشـکیل دیواره سـلولی، غشـاء سـلولی، حفظ اسـتحکام سـلول، نفـوذ پذیری غشـاء و قابلیـت انعطـاف پذیری آن ها دارد . تامیــن کلســیم مــورد نیــاز گیــاه ضمــن حفــظ و پایــداری ســلول، مانــع از بــروز بیماریهــای فیزیولوژیکــی در محصــولات می گــردد.

معرفی فنی:

جدول آنالیزدرصد
نیتروژن9
کلسیم  12
آمینواسید1000ppm
فولویک اسید1000ppm
هورمون500ppm

             

npk

ویژگی های و تمایزات

 • جلوگیری از ایجاد پنبه ای شدن و لکه قهوه ای در میوه ها به خصوص در سیب
 • جلوگیری از لکه تلخی و له شدگی میوه
 • جلوگیری از سیاه شدن گلگاه میوه ها به خصوص در گوجه فرنگی و هندوانه
 • افزایش عمر انبار داری محصولات
 • افزایش میزان محصول
 • افزایش مقاومت گیاه به سرما و بیماری ها و آفات

ملاحظات اختصاصی

 • کود مایع کلسیدن با اکثر کودها و سموم قابل اختلاط است، تست اختلاط پذیرى قبل از مصرف ضرورى مى­باشد. در صورت اختلاط با سموم ابتدا کود در آب حل شود و سپس سم مورد نظر مخلوط شود.
 • از اختلاط این محصول با ترکیبات به شدت اسیدی و قلیایی، ترکیبات هیومیک اسید و ترکیبات مسی، کلره و  گوگرد دار و روغن های امولسیون شونده خودداری شود.

 

ملاحظات عمومی

 • مقادیر توصیه شده فوق کلی می­باشد، میزان واقعی مصرف با توجه به سن گیاه، شدت کمبود عناصر (بر اساس آزمون خاک و برگ و شرایط محیطی) با مشورت کارشناسان ذیصلاح تعیین گردد.
 • بهترین زمان محلولپاشى صبح زود یا بعد از ظهر قبل از غروب آفتاب مى­باشد.
 • آزمایش در سطح محدود، قبل از مصرف در سطح وسیع، توصیه مى­گردد.
 • کارخانه تولیدکننده و گروه شرکت­های ادن در قبال عواملى که خارج از کنترل کارخانه سازنده است و همچنین در مقابل مشکلات ناشی از شرایط نامناسب انبارداری و استفاده نا­مناسب که منجر به ایجاد مسمومیت، سوزندگی، عدم تاثیر مثبت، رسوب دهی و یا عواملی از این دست مسئول نخواهد بود و مسئولیتى را نمى پذیرند.

راهنمای مصرف:

نام محصولنحوه مصرف میزان مصرف
درختان میوهمحلولپاشی

همراه با آبیاری
۴-۶ لیتر در هزار لیتر آب

۸-۱۰  لیتر در هکتار
گیاهان زراعیمحلولپاشی

همراه با آبیاری
۳-۴ لیتر در هزار لیتر آب

۶-۸ لیتر در هکتار

برای خرید کود مایع کلسیدن  کلیک کنید

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱