کمبود آهن - شرکت ادن
نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود عناصر کم مصرف در درختان میوه
2019-12-31
لوگو گروه شرکت های ادن
برنامه غذایی یونجه
2020-03-01
کمبود منیزیم

کمبود عناصر میکرو

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود کلسیم (Ca):

این عنصر در پایداری دیواره سلولی، توسعه سلول و فرآیندهای داخلی، پایداری غشاهای سلولی، تعادل کاتیون و آنیون، فعال کننده برخی آنزیم ها و همچنین تنظیم فشار اسمزی نقش دارد. کمبود آن باعث تجزیه دیوار سلولی و خشکیدگی برگ ها می شود. لازم به ذکر است که کلسیم در توسعه ریشه نقش داشته و از صدمات ناشی از تنش های سرمازدگی جلوگیری می کند. علائم کمبود در حاشیه برگ ها بیشتر از نقاط دیگر برگ دیده می شود و در نتیجه باعث تغر شکل برگ به صورت فنجانی رو به پائین می شود. این علامت تا نقاط اتصال برگ به دمبرگ گسترش می یابد، اما برگ ها نمی افتند بلکه فقط لکه های بافت نکروتیک شده در نوک دمبرگ ایجاد می شود و همچنین حاشیه برگ نامنظم و پاره پاره می شود.

درمان:

برای افزایش کیفیت، افزایش مدت زمان انبارداری محصولات باغی و کاهش بیماری های فیزیولوژیکی، محلول پاشی کلسیم انجام می شود که می توان از کلرورکلسیم به مقدار 10 تا 30 کیلوگرم در هزار لیتر آب استفاده کرد.

 

کمبود عناصر میکرو

 

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود منیزیم(Mg):

منیزیم تنها جزء معدنی مولکول کلروفیل است. منیزیم در ساخته شدن روغن در گیاه دخالت داشته و باعث تنظیم جذب فسفر در گیاه می شود و نیز در تولید هیدروکربن ها و مواد قندی موثر است. منیزیم انتقال دهنده فسفر به دانه گیاهان است و همچنین فعال کننده آنزیم های دهیدروژناز و دکربوکسیلاز است و در تنفس سلولی اهمیت حیاتی دارد. این عنصر فعال کننده آنزیم ها و در اعمال اکسیداسیون و احیاء در گیاه نقش دارد و عامل جداسازی مولکول اکسیژن در فتوسنتز است. از نشانه های کمبود آن در گیاه، زردی بین رگبرگ ها است و نشانه های کمبود ابتدا در برگ های پیر مشاهده می شود و در صورت کمبود شدید، برگ ها شروع به ریزش می کنند.

درمان:

این عنصر در خاک سریع شسته شده و از دسترس گیاه خارج می شود که برای رفع این کمبود از کربنات و سولفات منیزیم استفاده می شود. محلول پاشی سولفات منیزیم دو تا پنج مرتبه برای رفع کمبود در درختان میوه لازم و ضروری است. اولین محلول پاشی در اوایل خرداد و مراحل بعدی با دو هفته فاصله از هم انجام می گیرد. میزان مصرف 2 تا 5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب می باشد. محلول پاشی منیزیم در مرکبات، انگور و سیب برای جلوگیری از کلروز برگ توصیه می شود.

 

کمبود عناصر میکرو

 

نقش و علائم کمبود گوگرد (S):

عملکرد در گیاهان: این عنصر در تولید پروتئین و بعضی از اسیدهای آمینه موثر است. بو و مزه برخی از محصولات باغی و زراعی (مثل سیر، پیاز و خردل) مربوط به گوگرد است. مهمترین علامت کمبود این عنصر در گیاه رشد ناقص و رنگ پریدگی می باشد.کمبود گوگرد در پاره ای از گیاهان نشانه هایی شبیه به کلروز ناشی ازکمبود نیتروژن ایجاد می کند که مربوط به کمبود پروتئین در گیاه است. با وجود این در کمبود گوگرد، زرد شدن به صورت یکنواخت در سرتاسر گیاه حتی در بر گ های جوان نیز دیده می شود.

اغلب در اثر کمبود این عنصر سطح پائینی برگ ها و دمبرگ ها به رنگ قرمز مایل به صورتی در می آید. گاهی در اثر شدت کمبود، علایم به صورت قهو ه ای یا لکه های نکروتیک ظاهر می شود و همچنین دمبرگ ها و برگ ها اغلب عمودی، پیچ خورده و شکننده می شود. ساقه های گیاهان مبتلا کوتاه تر و نازک تر از معمول و چوبی می شوند. سطح برگ کوچک و تعداد برگ ها نیز کم، تعداد و وزن میو ه ها نیزکاهش می یابد. برای مثال در هلو برگ های جوان در اثر کمبود این عنصر، زرد و برگ های پیر بدشکل و کج و معوج می شوند. جوانه های انتهائی رشد نکرده و در نتیجه شاخه های جانبی نیز رشد نمی کنند و برگ های روی این شاخه ها در اثر شدت کمبود، کمی قرمز و پس از این مرحله خزان می کنند.

درمان:

گوگرد را می توان به صورت سوپر فسفات معمول (نه سوپر فسفات تریپل) سولفات آمونیوم و گل گوگرد و یا سولفات کلسیم به خاک افزود.

 

کمبود گوگرد

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱