نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود عناصر کم مصرف در درختان میوه

اسیدآمینه همراه با جلبک دریایی
2019-12-29
کمبود منیزیم
کمبود عناصر میکرو
2020-01-01
کمبود آهن - شرکت ادن

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود عناصر کم مصرف در درختان میوه

عناصری چون آهن، منگنز، روی، مس، بُر، مولیبدن و کلر که به مقدار بسیار کم مورد نیاز گیاه می باشند را عناصر کم مصرف می گویند. ولی با این که این عناصر به مقدار کم برای گیاه لازم هستند ولی همین مقدار کم برای فعالیت های گیاهی ضروری است و کمبود این عناصر در گیاه می تواند باعث اختلالاتی در رشد و شکل ظاهری گیاه شود.

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود آهن (Fe) :

این عنصر در تولید مولکول کلروفیل و همچنین در فعالیت های انتقال انرژی نقش دارد. آهن یکی از عناصر ضروری برای رشد نهایی درختان میوه است . در صورت کمبود، در سلو ل های برگ، کلروفیل به مقدار کافی تولید نمی شود و برگ ها رنگ پریده به نظر می رسند.

زردی برگ شکل خاصی از کمبود آهن است که در کشور ما به فراوانی دیده می شود. به عبارتی کمبود آهن باعث کاهش غلظت کلروفیل و دیگر رنگیزه چون آهن قابلیت تحرک کمی در گیاه دارد معمو ًلا علائم کمبود در برگ های جوان (بالایی) دیده می شود و رنگ پریدگی معمو ًلا بین رگبرگ های گیاهی نظیر کاروتن و گزانتوفیل در سلول می شود که در نهایت فتوسنتز شدیدًا کاهش یافته و به صورت کلروز (زردی) ظاهر می شود. رنگ پریدگی بین رگبرگ ها بوده و خود رگبرگ ها سبز باقی می مانند و در برخی موارد مثل درخت گلابی برگ ها سفید رنگ می شوند .

درمان:

برای رفع کلروز، محلول پاشی آهن کلاته یا سولفات آهن به تعداد دو یا چند بار در طول فصل رشد توصیه می شود. در درختان میوه اولین محلول پاشی چهار هفته پس از گل دهی و سه هفته پس از اولین محلول پاشی است. مقدار مصرف بر اساس توصیه شرکت های سازنده و دستورالعمل الصاقی روی بسته محصول می باشد.

کمبود آهن - شرکت ادن

 

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود منگنز (Mn):

این عنصر برای تولید کلروفیل و در نتیجه فتوسنتز مؤثر می باشد. نقش منگنز در گیاه مشارکت آن در سیستم های ترکیبی است. منگنز در واکنش های انتقال الکترون و در تولید کلروفیل نقش دارد . ار آنجا که منگنز همانند آهن عنصری غیر متحرک در گیاه است ، علائم کمبود آن ابتدا در برگ های جوان درخت ظاهر می شود. مهمترین نشانه کمبود منگنز، کلروز بین برگ ها است که معمو ًلا تمام قسمت های بالای درخت را فرا می گیرد، رشد درخت نیز کاهش یافته و در بعضی مواقع درختان به صورت کوتاه باقی می مانند. بر خلاف کمبود آهن در کمبود این عنصر، قسمت نوک و حاشیه برگ های درخت به صورت سبز باقی می مانند.

درمان:

از کودهای مهم منگنز می توان به سولفات منگنز اشاره نمود که هم به صورت خاکی و هم محلول پاشی به کار می رود که بهتر است این کود به صورت خاکی به میزان 100 گرم برای هر درخت در سایه انداز مصرف گردد. همچنین برای رفع این کمبود به ازای هر هکتار، 5 کیلوگرم کلات منگنز در 1000 لیتر آب به صورت توأم جهت رفع کامل کمبود مصرف گردد.

کمبود منگنز - شرکت ادن

 

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود روی (Zn):

این عنصر، عنصر مهمی در فعالیت بسیاری از آنزیم ها از جمله ایندول استیک اسید (عامل رشد) و تریپتوفان می باشد. روی در بسیاری از سیستم های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و یا ساختمانی دارد و در ساخته شدن و تجزیه پروتئین های گیاه دخیل است. کمبود روی در گیاه عمدتا از برگ های جوان به صورت ریز برگی، کچلی و کوچک شدن میان گره های سرشاخه شروع می شود.

در اثر کمبود این عنصر علاوه بر این که رشد برگ کم می شود، برگ ها قبل از موقع می ریزند، تعداد جوانه کمتری تشکیل شده و بیشتر آنها شکوفا نمی شود. همچنین مقدار اکسین در دمگل ها کم شده، ممکن است گل ها قبل از باز شدن بریزند. پوست درختان دچار کمبود، سخت و شکننده می شود. خسارت عمده کمبود این عنصر علاوه بر ریز شدن میوه ها، ریزش قبل از رسیدن آنها است به طوری که گاهی تا 80 درصد میوه ها می ریزند.

کمبود این عنصر بیشتر در خاک های شنی، آهکی و قلیایی به علت pH بالای خاک مشاهده می شود. در درختان، اولین علائم کمبود روی در زمان گلدهی ظاهر می شود. شاخه ها نرم و نازک شده و فاصله میانگره ها کم می شود، برگ ها در انتها موج دار شده و اندازه آنها کاهش می یابد. به طوری که برگ های انتهایی شاخه به صورت روشن در می آید، بدین ترتیب کمبود این عنصر سبب جارویی شدن انتهای شاخه ها، کچلی و ایجاد ریز برگی می شود.

درمان:

برای جبران کمبود روی در درختان میوه از سولفات روی به صورت محلول پاشی در زمان متورم شدن جوانه یا پس از ریزش گلبرگ ها به میزان 2 تا 3 کیلوگرم در 1000 لیتر آب استفاده می شود. محلول پاشی سولفات روی برای درختان هسته دار مثل هلو، زردآلو و گلابی در پائیز زمانی که برگ ها سبز است نتیجه بهتری دارد. این عنصر در تولید کلروپلاست، فعالیت های آنزیمی و همچنین در واکنش های انتقال الکترون سهیم می باشد .

 

کمبود روی - شرکت ادن

 

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود مس (Cu):

این عنصر در تولید کلروپلاست، فعالیت های آنزیمی و همچنین در واکنش های انتقال الکترون سهیم می باشد . کمبود مس در درختان میوه با پلاسیدگی برگ های انتهایی و ریزش آنها مشخص می شود.

درمان:

از کودهای مهم مس می توان به سولفات مس (کات کبود) اشاره نمود که به دو صورت خاکی و محلول پاشی به کار می رود. بهترین زمان محلول پاشی مس در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه ها در بهار است چون اگر روی میوه سیب و گلابی پاشیده شود باعث زنگار آن می شود. سولفات مس به روش خاکی هر 2 الی 3 سال یک بار به میزان50 تا 100 گرم در 1000 لیتر آب برای هر درخت در سایه انداز در فصل پائیز و زمستان مصرف شود. همچنین این کود به صورت محلول پاشی با غلظت 5.0 درصد مورد استفاده قرار می گیرد.

کمبود مس - شرکت ادن

 

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود بُر (B):

این عنصر برای رشد نوک ساقه و ریشه (مریستم انتهایی) لازم و ضروری است. بُر نقش عمده ای در فعالیت های حیاتی گیاه دارد و در تقسیم سلولی بافت ها، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافت های آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربن دار و انتقال آنها، تنظیم و در تشکیل دیواره سلولی نقش دارد.

علائم کمبود بُر در برگ، شاخه، میوه و حتی ریشه درختان دیده می شود. به علت عدم پویایی و تحرک مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در بافت های گیاهی، متابولیسم چربی، سنتز پکتین بُر در گیاه، کمبود آن ابتدا در برگ های جوان و سرشاخه ها بروز می نماید. اولین علامت قابل مشاهده توقف رشد جوانه انتهایی است که بلافاصله پس از آن برگ های جوان، سبز کمرنگ شده و این رنگ پریدگی در قاعده برگ ها بیشتر از نوک برگ ها می باشد.

مرحله بعدی کمبود بُر، سیاه شدن جوانه های رویشی و بافت های مریستمی، کاهش فاصله میانگره ها، ایجاد حالت کوتولگی یا تراکم و کوچک شدن برگ ها در سرشاخه می باشد. میوه ها به حد کافی رشد نکرده، بد شکل و دارای گره های متعدد شده، زیر پوست میوه بافت چوب پنبه ای ضخیمی تشکیل شده و با توسعه از پوست تا مغز میوه ادامه می یابد.

در برخی از ارقام وقتی کمبود بُر همراه با کمبود کلسیم باشد، میوه در بعضی قسمت ها ترک بر می دارد. در کمبودهای خفیف سطح میوه پوشیده از شکاف ریز شده که ظاهر میوه را به رنگ حنایی در می آورد. به نتیجه کاهش تشکیل میوه می شود. میوه ها قبل از رسیدن می ریزند و در زیر پوست میوه لکه های آبگز، قهوه ای، چوب پنبه ای و گوشت طور کلی به علت نقش این عنصر در فرایند تشکیل میوه، کمبود آن سبب رشد و نمو ضعیف پرچم ها، کاهش دوره گرده افشانی موثر و در میوه ها تلخ، بدمزه و پوک می شود.

همان طور که قب ًلا هم اشاره شد بُر یکی از مهمترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده، تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش دارد. بُر در درختان میوه های خزان دار و هسته دار برای تشکیل میوه، افزایش عملکرد و کاهش بعضی از بیماری ها مثل آتشک گلابی موثر است. کمبود بُر در درختان میوه باعث باد زدگی گل های گلابی، کاهش تشکیل میوه، نکروزه شدن پوست تنه درخت سیب، ایجاد لکه های چوب پنبه ای و ترکیدن میو ه ها و تنه درخت می شود.

درمان:

بهترین زمان محلول پاشی بُر در درختان میوه هنگام متورم شدن جوانه در اوایل بهار با غلظت 5 کیلوگرم اسید بوریک در 1000 لیتر آب می باشد.

کمبود بُر - شرکت ادن

 

نقش، علائم تشخیص و درمان کمبود مولیبدن (Mo):

این عنصر در تولید آنزیم های مربوط به مصرف نیتروژن در گیاه و همچنین در تبدیل نیترات ها به اسید آمینه نقش دارد. این عنصر در افزایش عملکرد و کیفیت محصول و همچنین بر روی جذب عناصر دیگر توسط گیاه نقش دارد. علائم ظاهری کمبود: کمبود این عنصر کمتر در شکل ظاهری گیاه قابل مشاهده می باشد و تا حدودی مشابه علائم کمبود ازت می باشد.

درمان:

مولیبدن تنها عنصری است که کمبود آن موقعی دیده می شود که زیر 6 باشد. افزودن مقداری آهک می تواند مشکل را حل کند. از کودهای مهم مولیبدن می توان به مولیبدات آمونیوم، مولیبدات پتاسیم، مولیبدات سدیم و تری اکسید مولیبدن اشاره نمود. مولیبدات آمونیوم و مولیبدات پتاسیم به میزان 500 گرم در هکتار به صورت خاکی مصرف می گردد که برای یکنواختی در پخش می توان با کودهای NPK مخلوط و مصرف نمود.

کمبود مولیبدن - شرکت ادن

تماس با ما مشاوره قبل از خرید ۹۱۰۰۱۰۵۵-۰۵۱